Litinová krbová kamna Olymberyl a Horse flame

Podle zákona 201/2012 Sb.§ 17 odst. 1, písm.h) o ochran? ovzduší je každý majitel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém p?íkonu 10 - 300kW v?etn?, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinnen provád?t jednou za 2 roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle § 41 odst.15 musí první kontrola prob?hnout nejpozd?ji do 31.12.2016. Seznam revizních technik? najdete v sekci REVIZE KAMEN
           


Kamna v luxusním provedení litina - šamot !!!

Vítáme Vás na stránkách výhradního dodavatele litinových krbových kamen Olymberyl a Horse Flame na ?eský a slovenský trh.
Naše kamna jsou výsledkem úzké spolupráce spole?nosti
Hi-Flame z Velké Británie   (http://www.hi-flame.com/) a výrobního podniku Henan Hi-Flame Metal Co. z ?íny. Britská spole?nost Hi-Flame se podílí nejen na technickém vývoji kamen, ale i na ivesticích ve výrobním závod?. Díky této spolupráci dnes firma produkuje kamna sv?tové úrovn? s velkým d?razem na kvalitu i ekologický provoz výrobk?. Všechny typy jsou vybaveny primárním i sekundárním vzduchem, p?i?emž vetšina typ? bez vým?níku je vybavena i terciálním vzduchem pro co nejlepší spalování. Proto mohou být n?které typy již dnes ozna?eny certifikátem kvality britského Ministerstva životního prost?edí "Defra Approved".
A již hledáte kamna na zlepšení tepelné pohody Vašeho domova nebo kamna s teplovodním vým?níkem, která budou sou?ástí Vašeho topného systému, u nás si vyberete.
Rozsah výkon? našich kamen je od 4,5 kW do 26 kW.
 

STA?TE SE I VY NAŠÍM SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKEM  


Využijte p?íznivých cen p?i nákupu kamen viz internetový obchod

Litinaje dle odborník? zcela nenahraditelný materiál pro výrobu krbových kamen. Litina má schopnost vydávat teplo rovnom?rn?. Ojedin?le p?íjemným zp?sobem  vydává  naakumulované teplo  ješt? dlouho po tom, co jsou kamna vyhaslá. Litina je také vysoce odolná proti p?eh?átí, takže se krbová kamna nedeformují ani p?i vysokých teplotách. Mimo jiné je to d?vod, pro? dvi?ka litinových kamen vždy dob?e t?sní.


Dvoustup?ové spalování: Naše krbová kamna bez vým?níku umoc?ují unikátní vlastnosti litiny nejmodern?jším principem dvoustup?ového spalování.


Šamot:Kvalitní krbová kamna mají topeništ? obloženo ohnivzdorným materiálem. Ten zvyšuje teplotu ohn? a tím zvýší i výkon. Navíc umoc?uje již tak vysokou odolnost kamen.Pro naše kamna bez vým?níku je proto samoz?ejmostí topeništ? obložené ohnivzdorným materiálem. Pokud se poohlédnete po konkureci, zjistíte, že kombinaci materiál? litina-šamot používají pouze ty nejluxusn?jší a nejdražší zna?ky.>


Popelník a rošt:Naše krbová kamna jsou vybavena klasickým popelníkem a ovladatelným roštem. To je p?i provozu další nesporná výhoda.


D?evo a uhlí: Takto vybavená, námi nabízená, krbová kamna ( popelník, rošt atd. )jsou výrobcem ur?ena pro spalování nejen d?eva, ale i uhlí. Ovšem naše kamna prozatím nebyla v ?R certifikována pro spalování uhlí. Spalováním uhlí neporušujete záru?ní podmínky výrobce, tudíž nep?ijdete o záruku, ale p?ekra?ujete tím platnou certifikaci.

Až budete kupovat krbová kamna, porovnávejte pouze porovnatelné výrobky.

D?evo jako nositel energie má výh?evnost 15 000 kj / kg. Výh?evnost d?eva je tím vyšší, ?ím je d?evo sušší, doporu?ujeme vlhkost pod 20 %.Takovou vlhkost má d?evo sušené p?irozeným zp?sobem, tj. uložené na volném vzduchu po dobu 2 až 3 roky. Výh?evnost d?eva je v podstat? stejná pro všechny druhy, velmi siln? ji však ovliv?uje vlhkost. Velmi nízkou energetickou hodnotu má ztrouchniv?lé d?evo.

Šastnou ruku p?i výb?ru p?eje TIP spol. s r.o.

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz