Krbová kamna ALPHAALPHA : Nová ?ada kamen vyvinutá pod taktovkou britské firmy Hi-Flame. P?i vývoji kamen Alpha, podobn? jako u ?ady Precision, byl kladen d?raz nejen na vysokou životnost, ale hlavn? na ú?innost (až 84%) a kvalitu spalování.

Nová ?ada se po uvedení na britský trh velmi rychle dostala na první místa v prodeji všech zna?ek v Anglii, Skotsku i Irsku. Zde je t?eba ?íci, že jedním s hlavních d?vod? t?chto úsp?chu v GB jsou dotace na kamna spl?ující tamní nejp?ísn?jší ekologické normy. To ovšem spl?ují nemnohá kamna a tak kamna opatrena certifikátem "Defra aproved" jsou v prodeji vysoce úsp?šná.  Pro vysv?tlení tento certifikát není podmínkou pro prodej kamen v GB, pro prodej platí stejná norma jako u nás, ale kdo po?ídí výrazn? ekologi?t?jší kamna (opat?ena uvedeným certifikátem) obdrží dotaci.  

Tato kamna mají precizn? navržené ocelové t?lo, kvalitní litinové dílce (nap?. deflektor, dví?ka, horní deska). Jednotlivé komponenty (nap?. od výrobc? Forest Paint z USA a Schott Glass z N?mecka) zajišují, že kamna Alpha p?ed?í požadavky dnešních náro?ných zákazník?.

Kamna zna?ky Alpha jsou dodávány ve verzi bez vým?níku od 5 do 10 kW, verze s vým?níkem má výkon 15 kW. Díky své konstrukci dosahují vysoké ú?innosti (až 84%) a spl?ují p?ísné limity dle zákona ?. 201/2013 Sb. O ochran? ovzduší platící v ?R od 1.1.2014. Tato kamna dokonce již nyní spl?ují p?ísné limity, které by m?li u nás vstoupit v platnost od roku 2018, ?ímž prokazují svou kvalitu.

Faktem je, že topit v kamnech ALPHA je skute?n? nový zážitek. 

 

Vyberte z naší nabidky. Kliknutím na popis kamen zobrazíte detaily Alpha I.
AL905-SE - 5 kW


Alpha II.
AL907-SE - 8 kW


Alpha III.
AL910 - 10 kW


Alpha III. s vým?níkem
AL910-B - 15 kW


Alpha - vložka
AL357i - 4,9 kW


Alpha - vložka s vým?níkem
AL357i-B - 12,3 kW


Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz