Krbová kamna PRECISION


Precision: Nová ?ada kamen vyvinutá pod taktovkou britské firmy Hi-Flame. A výsledek tomu odpovídá. P?i vývoji kamen Precision byl kladen d?raz na vysokou životnost, ale hlavn? na ú?innost (až 84%) a kvalitu spalování. Výsledek p?ípravy se dostavil v podob? výrazných obchodních úsp?ch?. Nová ?ada se po uvedení na britský trh velmi rychle dostala na první místa v prodeji všech zna?ek v Anglii, Skotsku i Irsku. Zde je t?eba ?íci, že jedním s hlavních d?vod? t?chto úsp?chu v GB jsou dotace na kamna spl?ující tamní nejp?ísn?jší ekologické normy. To ovšem spl?ují nemnohá kamna a tak kamna opatrena certifikátem "Defra aproved" jsou v prodeji vysoce úsp?šná.  ( Pro vysv?tlení tento certifikát není podmínkou pro prodej kamen v GB, pro prodej platí stejná norma jako u nás, ale kdo po?ídí výrazn? ekologi?t?jší kamna (opat?ena uvedeným certifikátem) obdrží dotaci.  

Tato kamna mají precizn? navržené ocelové t?lo, kvalitní litinové dílce (nap?. deflektor, dví?ka, horní deska). Jednotlivé komponenty (nap?. od výrobc? Forest Paint z USA a Schott Glass z N?mecka) zajišují, že kamna Precision p?ed?í požadavky dnešních náro?ných zákazník?.

Kamna zna?ky Precision jsou dodávány ve verzi bez vým?níku od 5 do 10 kW, verze s vým?níkem má výkon 15 kW. Díky své konstrukci dosahují vysoké ú?innosti (až 84%) a spl?ují p?ísné limity dle zákona ?. 201/2013 Sb. O ochran? ovzduší platící v ?R od 1.1.2014. Tato kamna dokonce již nyní spl?ují p?ísné limity, které by m?li u nás vstoupit v platnost od roku 2018, ?ímž prokazují svou kvalitu.

Faktem je, že topit v kamnech PRECISION je skute?n? nový zážitek. 

Vyberte z naší nabidky. Kliknutím na popis kamen zobrazíte detaily 


 


Precision I
HF 905 4,5 kW

Precision II
HF 907 8 kW

Precision III
HF 910  - 10kW
     

Precision Inset
HF357i 4,9kW

Precision Inset s vým?níkem
HF 357iB 12,3 kW

Precision III s vým?níkem
HFB 910 15 kW
Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz