Technická specifikace

Zapojení :

Kamna do velikosti HFB 517 a HFB 243 mají pouze dva vývody - zapojení do k?íže.

Kamna HFB 443 a HFB 717 mají 2 p?ívody studené vody a 2 vývody teplé vody - nutné zapojení do k?íže. Pro ješt? kvalitn?jší vyplachování vým?níku doporu?ujeme p?ipojit oba vývody a oba p?ívody p?es T kus. U kamen HFB 777D a HFB 577D je nutné zapojení p?es T kus (vývody, p?ívody). Pro dobrou funkci doporu?ujeme osadit kamna termostatem spínajícím ?erpadlo.

P?i systémech projektovaných na nižší teplotu vody je nutno, pro dosažení ú?innosti, osadit systém tak (?ty?cestný ventil nebo jiné), aby byla v prostoru vým?níku udržována dostate?ná teplota vody.

 

Komín :

P?i instalaci kamen HFB 777D a obzvlášt? HFB 577D je d?ležité v?novat zvýšenou pozornost parametr?m komína.

Kamna nebudou topit s komínem, který spl?uje pouze jeden z parametr?, nap?. dostate?ný tah. Výpo?et je nutné sv??it kvalifikované firm?, která má zkušenosti s projektováním komín?. Ze zkušeností fungujících instalací (HFB 777D a HFB 577D) vyplývá následující : kvalitní konstrukce komína, výška 8 m, pr?m?r 180 mm. Jedná se pouze o údaj pro orientaci vyplývající ze zkušeností fungujících instalací u našich zákazník?. Problematiku komína je t?eba ?ešit na míst? samém.

U moderních zateplených a dob?e izolovaných dom? je t?eba myslet na p?ívod vzduchu. Nejvhodn?jší je p?ivést vzduch co nejblíže ke kamn?m (nap?. rourou p?ivedenou pod kamna nebo za kamna, zabudovanou v podlaze, p?es st?nu apod.)

 

   

 

 

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz