O nás

Výrobce našich krbových kamen

     S litinovými kamny vyrobenými firmou Henan Science Technology se nejen v Evrop? setkáváme již mnoho let. V dobách masivních p?esun? výroby do asijských zemí totiž firma Henan S.T. zapo?ala OEM (zjednodušen? - výroba pod zna?kou odb?ratele) produkci n?kterých typ? kamen pro n?kolik evropských a sv?tových výrobc? litinových kamen. Výroba pro n?jnáro?n?jší zákazníky vedla k vytvo?ení podmínek pro výrobu kamen nejvyšší kvality.

     V další etap? dochází k logické a zásadní zm?n? a tou je vývoj vlastní ?ady kamen a vstup na sv?tové trhy s vlastní zna?kou Olymberyl. Tato kvalitní litinová kamna se postupn? za?ala prodávat v ?ad? evropských zemích. Nejv?tších úsp?ch? firma dosáhla na náro?ném trhu ve Velké Británii, kde se kamna rychle prosadila i p?es silnou konkurenci.

     Úsp?ch na britském trhu vedl k dalšímu zásadnímu kroku v historii firmy. Firma byla posílena britským kapitálem a došlo k transformaci a zm?n? názvu na Hi-flame Technology. Britové spolupracují na zdokonalení kamen ?ady Olymberyl a zárove? se za?ala vyvíjet nová ?ada Horse Flame.

     Hi-Flame v Británii a Irsku dosahuje zajímavých úsp?ch?.  N?které typy kamen pat?í k nejvíce prodávaným kamn?m na ostrovech a v oblíbenosti zaujímají první místo. V Británii a Irsku se dnes po?ty spokojených zákazník? po?ítají v desítkách tisíc. Kamna se prodávají také nap?. v Holandsku, Belgii, pobaltí atd. Poslední roky úsp?šn? dobývá i tak náro?ný trh na litinová kamna jako jsou severské zem?.  ( http://www.horseflamenorden.com/ )

     Ve spolupráci s britskými odborníky firma neustále pracuje na inovacích a na rozší?ení nabídky. V sou?asné dob? pracuje na vývoji a p?íprav? nových typ? kamen a hlavn? na dalším zdokonalování spalování a snižování emisí. Již dnes n?které typy našich kamen spl?ují ty nejp?ísn?jší požadavky britského ministerstva životního prost?edí a jsou ozna?eny zna?kou DEFRA APPROVED.

 

 

 

 

 

 

Výhradní dovozce: TIP spol. s r.o., prov. Tovární 838/9a, 798 11 Prostějov, krbova.kamna@kamnakrbova.cz